ضد انفجار

ضد انفجار

Explosion proof

   تعریف :

دستگاههای الکتریکی نظیر کمپرسور ها ؛ موتورها ؛ و کلیدها که به گونه ای طراحی شده اند که هر گاه انفجار و یا شعله آتشی در درون آنها بوجود آید باعث نشود که  اینکه باعث اشتعال و آتش سوزی در گازها و بخارات قابل اشتعال اطرافشان شوند .

این عبارت شامل ابزار ضد جرقه هم می شود ( مثل آچارها  و چکش هایی که از جنس برنج هستند و به هنگام ضربه زدن و کار در سایت هایی که احتمال وجود گازها و بخارات قابل اشتعال وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرند .

 

Definition

Electrical apparatus (such as compressors, motors, and switches) designed to contain explosions or flames produced within them (due to arcs, sparks, or flashes) without igniting the surrounding (external) flammable gases or vapors. This term may also include non-sparking tools.

 

..............ترجمه از محمد توکلی – 7 آبانماه 1390 – BIPC – خوارزمی

منبع :

http://www.businessdictionary.com/definition/explosion-proof.html

 

/ 0 نظر / 63 بازدید