هوا زدا = deaerator = دی اریتور در دیگهای بخار :

Monday, March 09, 2009

 

 هوا زدا =  deaerator = دی اریتور  در دیگهای بخار :

 

 هوازدا deaerator= یکی از اجزاء دیگهای بخار است که بر سر راه آب ورودی به boiler   و قبل از پمپ تغذیه آب دیگهای بخار boiler feed water pump  نصب می شود . استفاده هوشمندانه باعث شده است که این تجهیز کاربردی دو گانه داشته باشد .

از یک طرف با گرم کردن آب ورودی به دیگ بخار ، دمای آن را متناسب می کند و از طرف دیگر با گرم کردن آب باعث تهی شدن اکسیژن محلول در آب می شود اکسیژنی که بدلیل خورندگی  برای دیگهای بخار مضر است و باید دفع شود . از همه اینها گذشته با قرار دادن مخزن deaerator  در ارتفاع باعث می شوند که یک هد = فشار اضافی هم در ورودی پمپ های آب تغذیه شونده به دیگ بخار BFWP بوجود آید که این امر از بروز پدیده نامطلوب کاویتاسیون = حفره زایی CAVITATION  بر روی پره های پمپ مربور جلوگیری می کند .

 

در زیر نمای شماتیکی از یک هوازدا نشان داده شده است معمولا درجه حرارت آب حدود 120 درجه سانتیگراد است و حدود 3 kg/cm2  هم فشار دارد برای گرم کردن این آب هم از بخار با فشار کم low pressure steam =LS استفاده می شود .

همانگونه که دیده می شود دی اریتور از دو مخزن دست شده است یک مخزن کوچک فوقانی که حاوی سینی ها و افشانه های  متعددی است که بخار و آب در آنجا تبادل حرارتی کرده و آب را داغ می کنند و بخار حاصله از قسمت فوقانی خارج می شود .

و یک مخزن دخیره آب هوازدایی شده که خروجی آن به ورودی پمپ های تغذیه دیگ بخار BFWP منصل است .

 

 

 

http://www.cip.ukcentre.com/boilf123.gif

 

 

 

 

http://wpcontent.answers.com/wikipedia/en/thumb/3/3a/Steam_Boiler_3_english.png/225px-

 

........................نوشته محمد توکلی دو شنبه 19 اسنفدماه 1387 – پتروشیمی اروند . ماهشهر

/ 0 نظر / 10 بازدید