لین گاز LEAN GAS = گاز کم مایه = گاز ضعیف

پاسخ به پرسش های کارآموزان !

سوخت نیروگاههای گازی چیست ؟

لین گاز LEAN GAS  = گاز کم مایه = گاز ضعیف

 مخلوطی از گاز طبیعی که فاقد بوتان و مایعات سنگین است = گاز طبیعی که  مخلوطی از گازهای مختلف است که هیدروکربنهای سنگین آن را جدا کرده و بقیه بعنوان گاز کم ارزش یا خشک در نیروگاهها و برای مصارف شهری سوزانده می شود .

materials) In natural-gas absorption processes (such as natural-gasoline recovery from natural gas), gas from which desired liquid components have been removed. Natural gas poor in butane-and-heavier liquids.

گاز طبیعی فاقد گازهای قابل مایع شدن است و یا مقدار کمی از این گازها را دارد این گازها را لین گاز یا گاز خشک نیز می نامند چون قابل مایهع شدن نیستند .

گازهای بازیافتی ک عمدتاً شامل متان و اتان می باشند و بعد از اینکه  درسر چاه هیدروکربنهای سنگین تر از طریق چگالش از آن جدا شد  آنچه باقی می ماند همین لین گاز است . آن دسته از گازهایی که در  گاز طبیعی هستند و قابل مایع شدن هستند مثل پروپان و بوتان را ال ان جی LNG = liquefied natural gas  می نامند .  در نیروگاه برق بندراماماز ترکیبی از لین گاز و سوخت مایع برای توربین ها استفاده می شود .

.............ترجمه از محمد توکلی – 3 شهریورماه 1388 – اروند

منابع :

http://www.answers.com/topic/lean-gas

http://www.glossary.oilfield.slb.com/Display.cfm?Term=lean%20gas

 

/ 0 نظر / 33 بازدید