چرا ماشينهای حساس ؟

کارگاه ماشينهای حساس نامی است برای نوشته هايی که به ياری خدا در مورد پر اهميت ترين تجهيزاتی که در صنايع مورد استفاده قزرار می گيرد صحبت کنيم . تجهيزاتی مانند :کمپرسور َ توربين پمپ دمنده و نظاير آن که نقش اساسی در فرايند بسياری از واحد های صنعتی بازی می کنند با تو جه به بيش از يک دهه تجربه مستمر و مسقيم  که در کارکردن با اين دستگاهها و ارتباط مستقيم با تعمير و نگهداری آنها داشته ام خيلی خوشحالم که امکانی برای تبادل آراء و عقايد فراهم شده است تا از تجربيات ديگران اسنفاده کنم و اگر چيزی برای گفتن باشد در اختيار ديگران قرار بدهم . اميدوارم که در اين راه از کمکها و راهنمايی های دوستان ارجمند بهره مند شوم .

اهميت ماشينهای حساس بر کسی پوشيده نيست . شايد اين ترجمه خوبی باشد برای اصطلاح : critical machine  است بر خلاف آن عبارت :تعمير و نگهداری كه به غلط برای : maintenance  بكار می رود و معادل درستی نيست . بعدا در اين باره صحبت خواهيم كرد . با تشكر فراوان از بذل توجه شما : م- ت

/ 0 نظر / 11 بازدید