كارگاه ماشينهاي حساس

مطالبی در مورد توربین ها کمپرسورها و ماشینهای دوار مورد استفاده در صنایع پتروشیمی

آبان 96
1 پست
آبان 92
2 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
شهریور 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
3 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
4 پست
مهر 84
1 پست
بهمن 82
1 پست
مهر 82
2 پست
centrifugal_pump
1 پست
tig
1 پست
هایدرانت
1 پست