كارگاه ماشينهاي حساس

 

روشهای همراستایی ALIGNMENT

روشهای همراستایی ALIGNMENT METHODS

 نمودار تصویری :

 

 

 

http://www.unionmillwright.com/17a.jpg

MILL = = برابر با 1 هزارم اینچ است . ( در اصطلاح عامیانه  کارگرانی که با انگلیسی ها کار کرده اند " تاوزند " هم گفته می شود که یعنی همان 1000/1 اینچ "

................محمد توکلی – 3 شهریورماه 1388 - اروند

منبع :

http://millwrights.freeforums.org/shaft-alignment-formula-t91.html

منبع کامل الاینمنت

http://www.maintenanceworld.com/articles/vibralign/dynamicmovement.pdf

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٦/۳ - محمد توکلی