كارگاه ماشينهاي حساس

 

واژه های تازه اتکلیسی 24 شهریورماه 1395

واژه های تازه اتکلیسی 24 شهریورماه 1395

 

 Commencement = شروع آغاز (مثلا سال تحصیلی یا شروع کار شرکت)

Joint venture = سرمایه گذاری مشترک

 Synergy  = هم توانی همیاری

Novelty = نوظهور نوپا تازگی

Computers are no longer novelties = کامپیوترها دیگه تازگی ندارن

Soon the novelty of living in a palace wore off = بعد از مدتی زندگی در کاخ تازگی خود را از دست می دهد.

Launching worldwide = طرح جهانی

Launder = شستشو و اتو زدن لباس – پولشویی – رد گم کنی پول

Lavender = اسطخودوس – ارغوانی – گلناری

Keenly = بشدت تند و تیز مشتاقانه

Keen eye = چشمان تیز بین

Keen question = پرسش تیزهوشانه

Orphan = یتیم. بی پدر یا مادر

 An orphan home = یتیم خانه

 Many children were orphan by war = جنگ بسیاری از کودکان را یتیم کرده است

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٥/٧/٦ - محمد توکلی